” اگر می خواهید جنازه ای را قایم کنید، بهترین محل برای آن صفحه دوم گوگل است  ‟