اگر نتوانید در خواب پول در بیاورید مجبورید تا آخر عمر کار کنید