شناسایی فعالین حوزه تجارت الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ  و ایجاد بانک اطلاعاتی کسب  کارهای اینترنتی یکی از اهداف واحد شتاب دهنده تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی اصفهان می باشد.